Start a new topic

** Allow Camera Roll Feature for Android Devices - Ticket 16522-AI

Dobrý den,

nafotil jsem fotografie náhrobků do mobilu ONE plus s androidem

fotografie nejdou nahrát. Objeví se "13 obrázky not uploaded"

Upload Failed Trying again.

Tím ovšem je celá práce zničena. Fotografie jsou pouze v aplikaci.Mám požadavek, aby se fotografie  uložily také do galerie fotoaparátu.

Tím se předejde pokažení mojí práce.

Děkuji

Honza Pb


Good day,

I took photos of tombstones for ONE plus mobile with android

photos cannot be uploaded. "13 images not uploaded" will appear

Upload Failed Trying again.

However, this destroys all work. The photos are only in the application. I have a request that the photos be saved in the camera gallery as well.

This will prevent spoiling my work.

Thank you

Honza Pb


Dobrý den.

váš odkaz mi nemá co nabídnout. Pokud nechcete vylepšit aplikaci nemůžete se divit, že si ji nikdo nekoupí, nemáte-li zvládnuté základní uživatelské potřeby.

Pokud pochybujete o mých slovech, podívejte se na vývoj hry geocaching v České republice. Byli jsme schopní tuto hru ovlivnit v celosvětovém měřítku.

Také díky tomu, že se dokázali autoři přizpůsobit požadavkům jednotlivých hráčů.

Přeji vám dobrou cestu

Honza Pb 


Good day.

your link has nothing to offer me. If you don't want to improve the application, you can't be surprised that no one will buy it if you haven't mastered the basic user needs.

If you have doubts about my words, take a look at the development of the game geocaching in the Czech Republic. We were able to influence this game on a global scale.

Also thanks to the fact that the authors were able to adapt to the requirements of individual players.

I wish you a good trip

Honza Pb
Login or Signup to post a comment